රට වැසියාගෙ ජීවිත ගැන තැබූ අවදානය කිසිලෙසකින් අඩුකර නෑ [VIDEO]

අගමැති මහින්දගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

0 603

rfÜ ck;djf.a Ôú; ms<sn| ;enQ wjodkh lsis whqrlska fyda rch úiska wvq lr fkdue;s nj w.ue;s uyskao rdcmlaI uy;d mjikjd.

udOH fj; úfYaI m%ldYhla lrñka w.%dud;H uyskao rdcmlaI uy;d fï nj Bfha^20& lshd isáhd.

uq¿ f,dalhu fï jk úg fldfrdakd jix.;hg uqyqK§ we;s njhs w.%dud;Hjrhd jeäÿrg;a lshd isáfha.

uyskao rdcmlaI uy;d jeäÿrg;a wjOdrKh lr isáfha jix.;h me;sÍug .;a fudfydf;a isg oeä wjOdkhlska j;auka rch lghq;= lrñka isák njhs.

flfia fj;;a j.lSï úrys; lsysm fofkl=f.a ls%hdjka fya;=fjka uq¿ rggu we¢ß kS;sh mekùug isÿ jQ njhs w.ue;sjrhd jeäÿrg;a wjOdrK lf<a.

tfiau frda.Ska .ek fyda frda.fha iajNdjh .ek rch lsisÿ úgl;a ck;djf.ka ie`.ùug W;aidy fkdlrk njhs w.%dud;H uyskao rdcmlaI uy;d jeäÿrg;a mjid isáfha.

w.%dud;H uyskao rdcmlaI uy;d udOH fj; l< úfYaI m%ldYh my;ska krUkak.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...