හලාවත මහ රෝහලෙන් කොරෝනා ආසාධිත බවට සැක තිදෙනෙක් පැනයයි

0 704

fldfrdakd ffjrih fyj;a Covid-19 wdidê; njg iellrñka y,dj; uyd frdayf,a m%;sldr ,enQ ;sfofkl= frday,ska mek hdfï  isÿùula jd¾;d jkjd.

fuf,i y,dj; uyd frday,ska mek f.dia we;s nj jd¾;d jkafka b;d,sfha isg miq.sh Èkl furgg meñ‚ fofofkl= yd  furg ðj;a jQ wfhl= njhs jd¾;d jkafka.

fudjqka ;sfokd y,dj;g wdikak .ïudkhl ðj;a jk ;sfofkl= nj;a fudjqkg fldfrdakd frda.hg iudk frda. ,laIK ;snQ nj;a  y,dj; uy frdayf,a m%ldYlfhl= lshd isáhd.

uq,a wjia:dfõ y,dj; msysá mqoa.,sl frday,lska m%;sldr ,nd.ekSug f.dia we;s w;r wod< fm!oa.,sl frday, fudjqkag m%;sldr lsÍu m%;slafIam lr we;s nj jd¾;djkjd.

miqj y,dj; uyd frday,g meñK m%ldY lr we;af;a y,dj; uqyqfoa kefuka miq  fiïm%;slaIdj je<ÿKq njhs.

frday,a n,OdÍka m%Yak lsÍfï§ fofofkl= b;d,sfha isg meñK we;s nj wkdjrK ù ;sfnkjd.

y,dj; uyd frdayf,a úfYaI m%;sldr tallfha fï ;sfokd meh wglg wdikak ld,hla fkajdislj r|jd f.k m%;sldr lr ;sfnkjd.

miqj ó.uqj uq,sl frday, fj; udre lsÍug hdfï§ fudjqka fuf,i frday,ska mek f.dia we;s njhs jd¾;d jkafka.

tys§ frday,a ld¾h uKav,hg nek je§ we;s fï ;sfokd ;ukag kslrefka ld,h kdia;s l< fkdyels nj mjid ;sfnkjd.

fï iïnkaOfhka y,dj; uyd frdayf,a n,OdÍka y,dj; fmd,sishg meñ‚,a,la lr ;sfnkjd.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...