ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 77 දක්වා ඉහළට

0 117

YS% ,xldfjka y÷kd.;a kj fldfrdakd ffjri wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 77 olajd by< f.dia we;s nj fi!LH wud;H mú;%d jkakswdrÉÑ uy;añh mjikjd.

wud;Hjßh fï nj lshd isáfha rdc.sßh msysá fldaúâ 19 me;sÍu je<elaùfï cd;sl uOHia:dkfha§ udOH fj; úfYaI m%ldYhla lrñks.

tys§ wud;Hjßh lshd issáfha wo Èkfha§ fldfrdakd wdidÈ;hska mia fofkl= y÷kd .ekqKq njhs.

tys§ jeäÿrg;a woyia oelajQ wud;Hjßh....

fï w;r f,dj mqrd fï jk úg fldfrdakd wdidÈ; jQjkaf.a ixLHdj ,laI ;=klg wdikak fjñka mj;skjd.

úfoia udOH jd¾;djkag wkqj wo^21& rd;S% 11’30 muK jk úg fldfrdakd fyj;a fldaúâ 19 je,§ we;s uq¿ frda.Ska ixLHdj 299897la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

tfiau wdidÈ;hka 12848 fofkl= urKhg m;aj we;s w;r ;j;a 94671 fofkla iqjh ,nd ;sfnkjd.

fï jk úg f,dj mqrd rg 186la mqrd me;sÍ mj;skjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...