ඇඳිරි නීතිය කාලය තුළ 338ක් පොලිස් අත්අඩංගුවට

0 530

we¢ß kS;sh W,a,x>kh lsÍu iïnkaOfhka Èjhsfka fmd,sia ia:dk u.ska mqoa.,hka 338 fofkl= w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

ud¾;= ui 20 jkod miajre 6.00 isg wo^22&  WoEik 9.00 ld,h ;=<§ fuu msßi w;awvx.=jg .ekqKq njhs fmd,sish mjikafka.

fmd,sish jeäÿrg;a lshd isáfha ñka jeä msßila kslrefKa ud¾.fha .ejiSu iïnkaOfhka w;awvx.=jg f.k we;s njhs.

fuf,i w;awvx.=jg .ekqKq msßi w;r msßila jYfhka tla/iaj lS%vdmsáhl u;ameka mdkh l< iy jdykj,ska ud¾.fha .uka l< msßiao jk njhs fmd,sish mjikafka.

tfiau wdmk Yd,djla újD; lr ;nd .ekSu, îu;aj ud¾.fha wfYdank f,i yeisÍu, iy fj<|dï lsÍu hk fpdaokd iïnkaOfhkao msßila w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...