අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ ගැටුම : රැඳවියන් දෙදෙනෙක් මරුට – හයක් රෝහලේ

කිසිවෙක් පැන ගොස් නෑ - පොලිසිය සහ පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය එක්ව බන්ධනාගාරයේ ආරක්ෂාව තරකරයි

0 595

wkqrdOmqr nkaOkd.drfha isÿ jQ fjä ;eîfuka ñh.sh /|úhkaf.a ixLHdj fol olajd by< f.dia we;s nj fmd,sish mjikjd.

fmd,sia udOH m%ldY fmd,sia wêldÍ cd,sh fiakdr;ak uy;d lshd isáfha wkqrdOmqr nkaOkd.drfha /|úhka w;r we;s; jQ fkdikaiqka;djhl§ /|úhka lsysmfofkl= m<dhdug W;a;idy lsÍfï§ fuu fjä ;eîu isÿj we;s njhs.

fjä je§fuka ;=jd, ,enQ /|úhka 8 fofkl= wkqrdOmqr frday, fj; we;=<;a l< nj;a bka fofofkl= urKhg m;aj we;s nj;a fmd,sia udOH m%ldYljrhd mjikjd.

;=jd, ,enQ ;j;a yh fofkl= ;jÿrg;a wkqrdOmqr frdayf,a fkajdislj m%;sldr ,nk njhs Tyq jeäÿrg;a lshd isáfha.

tfiau lsisÿ /|úfhl= mekf.dia fkdue;s nj;a  nkaOkd.drfha wdrlaIdj ;r lr we;s nj;a fmd,sia udOH m%ldYl fmd,sia wêldÍ cd,sh fiakdr;ak uy;d jeäÿrg;a lshd isáhd.

fldfrdakd hehs iel frda.sfhl= nkaOkd.drfhka yuqùu;a iu. .egqula ygf.k we;s nj;a th ÿrÈ. hdfuka fuu fkdikaiqka;djh ygf.k we;s nj;a fmd,sish mjikjd.

tfiau nkaOkd.drfha ;;a;ajh md,kh lsÍu i|yd fmd,sish iy fmd,sia úfYaI ld¾hd n,ldh fhdojd we;s nj fmd,sia udOH m%ldYljrhd lshd isáhd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...