ස්විට්සර්ලන්තයෙන් යාපනයට පැමිණ පූජාවක් පැවැත්වූ පූජකවරයාට කොරෝනා වැළඳිලා

mQcdjg iyNd.s jQ 150la fidhd wdrlaIl wxY úfYaI fufyhqul - fofofkla frday,g

0 515

[frdfïIa uOqIixl jkaks] hdmkh wßhdf,hs m%foaYfha msysá iaúia foajia:;dkhl meje;s wd.ñl W;aijhlg iyNd.s jQ iaúÜi¾,ka;fha isg meñKs mQcljrfhlao fldafrdakd ffjrih je<£ we;s njg tráka jd¾;dùu;a iu. tu mQcdjg iyNd.s jQ hdmkfha ne;su;=ka fidhd wdrlaIl wxY úiska úfYaI fidaÈis fufyhqula wdrïN lr we;s nj W;=re m<d;a wdKavqldr ld¾hd,h mjikjd.

tfiau wod< mQcljrhd iómj wiqre l< msßfika mqoa.,hska fofofkl=g YÍrfha we;s jQ WK iys; frda. ,CIK fya;=fjka hdmkh YSCIK frday,g we;=<;a lr ;sfnkjd.

flfia fj;;a tu fofokdg ksYaÑ;ju fldfrdakd ffjrih wdidokh ù we;aoehs hkak fuf;la lsjfkdyels nj;a mÍlaIK lghq;= isÿ lrk nj;a hdmkh YSCIK frdayf,a wOHlaI ffjoH i;HuQ¾;s uy;d mjikjd.

hqo yuqodj, fmd,sish, .%du ks,OdÍka iy uyck fi!LH mÍlaIl ks,OdÍka úiska fuu fidaÈis fufyhqu Èh;a fldg ;sfnkjd.

we;eï ne;su;=ka iïnkaOfhka fï jk úg;a f;dr;=re wdrlaIl wxY fj;g ,eî we;s nj;a W;=re m<d;a wdKavqldr ld¾hd,h mjikjd.

fuu mQcljrhd tu wd.ñl W;aijh wjika fldg h<s iaúÜi¾,ka;h n,d msgj f.dia ;sfnkjd.

miqj Tyqg fldfrdakd ffjirh je<£ we;s njg ;yjqre ù we;s w;r fï jk úg Tyq widOH ;;a;a;jfhka miqjk njghs jd¾;d jkafka.

wod< wd.ñl W;aijh meje;s leurd o¾Yk Wmfhda. lr .ksñka mQcdjg iyNd.s jQ ne;su;=ka y÷kd.ekSug mshjr f.k ;sfnkjd.

tfiau W;=re m<d;a wdKavqldr ld¾hd,h b,a,d isáiakfka tu wd.ñl W;aijhg meñKs msßia we;akï jydu Tjqka iajhx ksfrdaOdhkh jk f,ihs.

hï whqrlska fldfrdakd frda. ,CIK njg iellrk frda. ,CIKhka ;u YÍrfhka fmkakqï lrkafka kï jydu 021 222 7278 hk ÿrl:k wxlh Tiafia m<d;a fi!LH ld¾hd,h oekqj;a fldg frday,a.; ùug wjYH lghq;= isÿ lrk f,igo W;=re m,d;a wdKavqldr ld¾hd,h uyck;djf.ka b,a,d isákjd.

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...