පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය අප්‍රේල් 30 වැනිදායින් පසු දින 14කට පසු දිනයක්

ue;sjrK fldñifï iNdm;sf.ka úfYaI .eiÜ ksfõokhla

0 803

md¾,sfïka;= Pkaoh úuiSfï Èkh 2020 wfma%,a 30 jk Èkh miq ù Èk 14lg miq Èkhla kshu lr we;s w;r tu Èkfhka miq ksl=;a lrk .eiÜ ksfõokhla uÕska tu kj Èkh m%isoaO lrk nj ue;sjrK fldñIka iNdfõ iNdm;s uyskao foaYm%sh uy;d úiska ksl=;a l< w;súfYaI .eiÜ ksfõokhl i|yka jkjd.

md¾,sfïka;= ue;sjrKh i`oyd Èkhla kshu fkdlr th l,a ;nd we;’ tu Èkh wksjd¾hfhkau 2020 uehs ui 14 Èkfhka Tífnys jQ Èkhla jkq we;s njhs jd¾;d jkafka.

fldfrdakd ffjrih jHdma;ùfï fya;=fjka tu frda.h me;sÍu je,elaùfï mshjrla f,i ue;sjrK fldñIu úiska ue;sjrKh l,a oeóuÜg ;SrKh lrkq ,enqjd.

ue;sjrK fldñifï iNdm;s uyskao foaYms%h uy;d úiska ksl=;a l< .eiÜ ksfõokh my;ska oelafõ.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...