අද(06) සිට 8 වැනිදා දක්වා පැය හය හමාරක විදුලි කප්පාදුවක්

0 7

විදුලි ජනනය සඳහා ප්‍රමාණවත් ඉන්ධන සහ ජලය නොමැති වීම නිසා අද(05) සිට ලබන 08 වනදා දක්වා ප්‍රදේශ රැසකට පැය හය හමාරක් විදුලිය කප්පාදු කරන බව විදුලිබල මණ්ඩලය ඊෙය් (4) පස්වරු කියා සිටියා.

‘A’ සිට ‘L’ කලාප 12 ට පෙරවරු 8.00 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා දහවල් කාලයේ පැය 4 ක් ද, පස්වරු 5.00 සිට රාත්‍රී 10 අතරතුර කාලය තුළදී පැය 2:30 ක් ද, විදුලිය කප්පාදු කරන බවත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පවසනවා.

‘P’ සිට ‘W’ දක්වා කලාප අටට පෙරවරු 10.00 සිට පස්වරු 6.00 දක්වා දහවල් කාලයේ පැය 4 ක් ද, පස්වරු 6.00 සිට රාත්‍රී 11.00 දක්වා පස්වරු කාලයේ පැය 2:30 ක් ද, විදුලිය කප්පාදු කරන බව එම මණ්ඩලය සඳහන් කළේ.

කොළඹ නගරයේ වාණිජ කලාපයේ විදුලි සැපයුම පෙරවරු 6.00 සිට පෙරවරු 9.30 දක්වා පැය 3:30 ක් කප්පාදු කරන බව ද විදුලිබල මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.

Hits: 3

You might also like
Comments
Loading...