ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ ගණන 102ක් – දෙදෙනෙකුට සුවයි

0 563

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd ffjria fyj;a fldaúâ-19 wdidÈ; frda.Skaf.a ixLHdj 102 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

bka fï jk úg frda.Ska 100 fofkl= fï jk úg frday,aj, m%;sldr ,nk njhs fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikafka.

tf,i fldaúâ-19 wdidokh jQ mqoa.,hka 102 w;ßka frda.Ska fofofkl= fï jk úg iqjh ,nd frday,aj,ska msgj f.dia ;sfnkjd.

ta Ök cd;sl ldka;dj iy fldfrdakd wdidokh jQ m<uq YS% ,dxlslhd jQ ixpdrl u. fmkajkakdh.

fi!LH m%j¾Okh ld¾hdxYh jeäÿrg;a mjikafka fï jk úg fldfrdakd njg ieliys;j mqoa.,hka 229 fofkl= ffjoH wëCIKh hgf;a frday,a.;j isák njhs.

fï w;r f,dj mqrd fldfrdakd wdidokh jQ mqoa.,hkaf.a ixLHdj 4,22,732 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

bka mqoa.,hka 1,09,102 fofkl= iqjh ,nd we;s ;sfnkjd.

fldaúâ-19 wdidÈ; urK ixLHdj 18,901la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

fldaúâ-19 wdidokh jQ mqoa.,hkaf.ka fï jk úg f,dj mqrd frday,aj, frda.Ska 2,81,634la muK m%;sldr ,nk nj;a bka frda.Ska 13,095 fofkl= muK wjodkï ;;a;ajfha miqjk nj;a úfoia udOH jd¾;d lrkjd.

iqmqreÿ f,i f.ù .sh meh 24l ld,fha§ jeäu fldfrdakd urK ixLHdj b;d,sfhka jd¾;d jkjd.

ta urK ixLHdj 743ls.

fï w;r iamd[a[fhkao f.ù .sh meh 24l ld,fha§ fldfrdakd wdidokfhka mqoa.,ka 680 fofkl= jd¾;d jkjd.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...