ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කළ 2908 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට

r: jdyk 748la fmd,sia Ndrhg

0 130

fldfrdakd ffjirh jHdma; ùu je<elaùu i|yd miq.sh 20 jeksod iji yfha isg Èjhsk mqrd we¢ß kS;sh mekùfuka miq Bfha^25& iji yh olajd ld,fha§ mqoa.,hka 2908 fofkl= w;awvx.=jg .ekqKq nj fmd,sish mjikjd.

fmd,sia udOH m%ldYl fmd,sia wêldÍ cd,sh fiakdr;ak uy;d lshd isáfha Bfha^25& oyj,a 12 isg iji 6 olajd .; jQ meh 6l ld,fha§ muKla we¢ß kS;sh W,a,x>kh l< mqoa.,hska 111 fofkl= w;awvx.=jg .ekqKq njhs.

tfiau tu ld,iSudfõ§ jdyk 19lao fmd,sia Ndrhg f.k ;sfnkjd.

miq.sh 20 jeksod iji yfha isg Bfha^25& olajd jQ ld, iSudfõ§ r: jdyk 748la fmd,sia Ndrhg f.k ;sfnkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...