ගත වූ පැය 24 තුළ කොරෝනා ආසාදිතයින් වාර්තා වී නෑ

0 333

fldaúâ-19 fyj;a fldfrdakd ffjrih wdidokh jQ frda.Ska lsisfjl=;a Bfha^25& Èkfha furáka jd¾;d fkdjQ nj fi!LH wud;H mú;%d jkakswdrÉÑ uy;añh mjikjd.

ta wkqj furáka jd¾;d jk fldfrdakd ffjir wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 102la jkjd.

bka mqoa.,hka 99 fofkl= fï jk úg;a frday,aj, m%;sldr ,nñka isák njhs fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikafka.

mqoa.,hka ;sfofkl= fï jk úg iqjh ,nd frdayf,ka msgj f.dia we;s w;r Bg Ök cd;sl ldka;djo we;=<;a.

;j;a mqoa.,hka 255 fofkl= muK fldfrdakd ffjirh je,§ we;s njg ielmsg ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr .ksñka isák njo fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh jeäÿrg;a mjikjd.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...