මහජන දේපළ කොල්ලකන හෝ පුද්ගල හානි සිදුකරන සියලු තැනැත්තන්ට වෙඩි තැබීමට නියෝග

0 13

මහජන දේපළ කොල්ලකන හෝ පුද්ගල හානි සිදු කරන සියලු තැනැත්තන්ට වෙඩි තැබීම සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාවට නියෝග කර ඇති බව ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය නිවේදනය කරනවා.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...