අද දහවල් 2කට පනවන ඇඳිරි නීතිය මාර්තු 30 සඳුදා පෙරවරු 6 දක්වා

0 125

Èjhsk mqrd ls%hd;aul we¢ß kS;sh fld<U, l¿;r, .ïmy, mq;a;, Èia;s%lal iy W;=re m<df;a yer fiiq Èia;s%lalhkays wo ^26& fmrjre yhg bj;a flreKd.

tf,i bj;a flreKq we¢ß kS;sh h<s oyj,a 12g mekùughs ñka fmr ;SrKh lr ;snqfKa.

tfy;a wo^26& Èkfha we¢ß kS;sh ,sys,a lrkq ,enQ m%foaYhkag h<s we¢ß kS;sh mekùu miajre fol olajd §¾> lr ;sfnkjd.

tf,i tu m%foaYhkag mekfjk we¢ß kS;sh t<efUk 30 jeks i÷od fmrjre 6 olajd ls%hd;aul jk w;r h<s tÈku miajre 2 isg h<s ls%hd;aul flfrkjd.

tfiau mq;a;,u, jjqkshdj, ukakdru, ls,sfkdÉÑh, uq,;s;õ iy hdmkh hk Èia;s%lalhkays n,meje;afjk we¢ß kS;sh fyg^27& fmrjre 6g muK bj;a lr tÈku miajre fofla isg h<s ls%hd;aul flfrkjd.

tf,i tu Èia;s%lalhkag mekfjk we¢ß kS;sh h<s ;djld,slj ,sys,a lrkafka ud¾;= ui 30 jk i÷od fmrjre 6ghs.

tf,i ,sys,a flfrk we¢ß kS;sh tÈku miajre folg tu m%foaYhkag h<s mekfjkjd.

tfiau fldfrdakd ffjirh jHdma;sh wjodku l,dm f,i y÷kdf.k we;s fld<U, l¿;r iy .ïmy Èia;s%lalhka fj; mkjd we;s; we¢ß kS;sh wLKavju kej; oekqïfok;=re ls%hd;aul njhs ckdêm;s udOH ksfõokh lrkafka.

fï w;r we¢ß kS;sh n,d;aul ld,hkays ck;djg w;HjYH wdydr øjH iy fjk;a NdKav ksjfia isg ñ,§ .; yels jk f,i fkdlvjd wLKavj iemhSug ish¨ úêúOdk i,id we;s njhs rch mjikafka.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...