දිවයිනේ සියලුම නිදහස් වෙළෙඳ කලාප යළි දැනුම්දෙනතුරු වසාදමයි

0 409

Èjhsk mqrd msysg ish¨u ksoyia fjf<| l,dm kej; oekqïfok;=re jid oeiSug wud;H m%ikak rK;=x. uy;d Wmfoia ,nd§ ;sfnkjd.

wud;Hjrhd fï Wmfoia ,nd§ ;sfnkafka wud;Hjrhd iy wdfhdack uKav, m%OdkSka yd lgqkdhl l¾udka; Yd,d ysñlrejkaf.a ksfhdað;hka w;r lgqkdhl wdfhdack uKav,fha§ meje;s úfYaI idlÉPdjl§hs.

wud;Hjrhd wdfhdack uKav,hg wo^26& Wmfoia § we;af;a we¢ß kS;sh fya;=fjka fï jk úg;a l=<S ksjdij, /£ isák ksoyia fjf<| l,dmj, fiajl fiaúldjka yuqodfõ iy fmd,sisfha wëCIKh hgf;a .ïìï fj; heùug jevms<sfj<la jydu ls%hd;aul lrk f,ihs.

fyg fmrjrefõ isg fmd,Sish iy yuqodfõ ueÈy;a ùfuka wod, fiajl fiaúldjkag m%jdyk myiqlï i,ik f,i o weu;sjrhd fuys§ Wmfoia ÿkafkah.

oekg fndaäxj, /§ isák fiajl fiaúldjkag wo^26& rd;%S wdydrh ,ndfok f,i;a Bg wu;rj fyg^27& .ï ìï n,d hk fiajl fiaúldjkag WoEik yd Èjd wydrh ,nd §ug;a fuys§ ;SrKh lr ;sfnkjd.

tfiau fiajl fiaúldjka .ï ìï n,d msg;a lr yeÍug fmr Tjqka úfYaI fi!LH mÍlaIdjlg ,la lsÍugo ;srKh flreKd.

Èjhsk mqrd l%shd;aul ksoyia fj<o l<dmj,g msgia;r  m%foaYj,ska meñK tu l<dm wdY%s;j kjd;eka f.k fiajh lrk fiajl fiaúldjka nyq,j isákafka lgqkdhl” ìh.u iy j;=msáj, hk ksoyia fj<o l<dm ;=<hs.

lgqkdhl ksoyia fj<o l<dmfha fndfyda l¾udka; Yd,d fï jk úg jid oud we;ehs wdfhdack uKav,fha úOdhl wOHlaIl tka’fla’ã f,darkaia uy;d fuysÈ lshd isáfhah.

ksoyia fj<o l<dm wdY%s;j isá fiajl fiaúldjka nyq;rhla fï jk úg ksfjiaj,g f.dia we;s nj;a ;ju;a kjd;eka ‍fmd,j,aj, /§ isákafka b;du;a iq¿ msßila nj;a wOHlaIljrhd fuys§ lshd isáfhah.

weu;s m%ikak rK;=x. uy;d fuys§ wjrKh lf,a ixLHdj iq¿jqjj;a Tjqka jyd ksfjiaj,g heùug lghql= l, hq;= njhs.

ta fudfydf;au ckdêm;s f.daGdNh rdcmlaI uy;dg ÿrl:kfhka weu;+ weu;s m%ikak rK;=x. uy;d mj;sk ;;a;ajh meyeÈ,s lr, w;r ;ju;a kjd;eka fmd, j, /§ isák fiajl fiaúldjka Tjqkaf.a .ï ìï n,d heùu ioyd wdrlaIl wxYj, iyh ,nd fok f,i  b,a,d isáfhah.

Bg ckdêm;s jrhdf.a tl.;ajh m, úh.

m%foaYfha fmd,sish u.ska fiajl fiaúldjkag .ï ìï n,d hdug wod, niar: msg;ajk fõ,djka ksfõokh lrk f,i;a ta wkqj wdrlaIdldÍ f,i Tjqka .ïìï j,g msg;a lr yßk f,i;a weu;s jrhd fuys§ jeäÿrg;a wdfhdack uKav, m%OdkSkag Wmfoia ÿkafkah.

oekg lgqkdhl ksoyia fj< l<dmh wdY%s;j /§isák fuu fiajl fiaúldjkag wjYH myiqlï ie,iSu ioyd tu fj<o l<dmfha l¾udka; ysñhka remsh,a ,laI 5l uqo,la ta fudfydf;a§u mß;Hd. lf<ah.

idlÉPdfjka wk;=rej udOHfõ§ka ke.+ m%Yakj,g ms<s;=re ÿka weu;s m%ikak rK;=x. uy;d ioyka lf,a ckdêm;s f.daGdNh rdcmlaI uy;df.a Wmfoia wkqj fuu mshjr .;a njhs.

lgqkdhl ksoyia fj<o l<dmfha fiajl fiaúldjka 20000la muK kjd;eka fmd,j, isrù we;ehs ck;d úuqla;s fmruqK l, m%ldYh iïnkaOfhka udOHfõ§ka fuys§ weu;sjrhdf.ka m%Yak lf,ah.

Bg m%;spdr oelajQ weu;sjrhd ioyka lf<a tmuK ixLHdjla lgqkdhl /§ isáfhakï k.rfha weÈß kS;sh l%shd;aul lsÍug wiSrejkq we;ehs lSfõh.

wdfhdack uKav, ks<OdÍkaf.a ixLHd f,aLk wkqj tf,i /§isák ixLHdj iq¿ msßila jk nj;a Tjqkag fyg .ï ìï n,d hdug ish¿ myiqlï i,ik nj;a weu;s m%ikak rK;=x. uy;d lshd isáfhah.

fï w;r wdfhdack uKav,h mjikafka my; ioyka ÿrl:k wxl weu;Sfuka wod, m%jdyk myiqlï ,nd.; yels fõ,djka ms<snoj .ïìï n,d hdug fkdyelsj isák fj<o l,dm fiajl fiaúldjlag f;dr;=re ,nd .; yels njhs.

lgqkdhl(- wOHlaIl” isis,a m%kdkaÿ uy;d- 0777-986474

j;=msáj,-óß.u-u,aj;a; ksoyia fj<|(- wOHlaIl” ã’tï ;s,lr;ak uy;d- 0777-808637

l<dm

ìh.u (-  wOHlaIsld” l,Hdks fndf;acq uy;añh – 0777-807662

fld.a., (- wOHlaIl .dñks oykdhl uy;d – 077-3140200

fydrK (- wOHlaIl” o¾Ik j,amsg uy;d – 076-0387820

iS;djl (- wOHlaIl” ksyd,a l=udr mSßia uy;d – 0777-808756

udj;.u $  fmd,a.yfj, (- wOHlaIl” fkdfh,a odnf¾ uy;d – 0777-809102

kqjr (- wOHlaIl” ch,;a fudfydÜgd, uy;d – 0777-808291

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...