මරණ දඬුවමෙන් නිදහස ලැබු SF සෙබලා ගෙදර යයි

0 87

ñreiqú,a hqo yuqod l|jqr wi, l< l%shdkaú;hl§ wgfofkl= urKhg m;ajq isoaêhlg urK ovqju kshu lr isá hqo yuqod úfYaI n,ldfha udKav,sl ierhka iqks,a r;akdhl ckdêm;s iudj ,en wo^26& oyj,a je,slv nkaOkd.drfhka ksoyiaj .sh nj nkaOkd.dr m%ldYl nkaOkd.dr wêldß nkaÿ, chisxy mjikjd.

wêlrK wud;HdxYfha f,alïjrhd úiska nkaOkd.dr flduidßia ckrd,a fj; fï iïnkaO ,smsh tùfuka miq úfYaI n,ld udKav,sl ierhkajrhd ksoyia lr ;sfnkjd.

j¾I 2000 foieïn¾ 20 jeksod hdmkfha ñreiqú,a yuqod l|jqr wdikak m%foaYfha l< l%shdkaú;fha§ øúv cd;slhka wg fokl= >d;kh l< njg fpdaokd lrñka udKav,sl ierhka iqks,a r;akdhl we;=¿ fin¿ka 14 fokl= w;awvx.=jg f.k ;snqfKa tjlg meje;s rcfha ksfhda. u;hs.

tu fin¿ka pdjlÉfÉß ufyia;%d;a Widúfhka ßudkaâ Ndrhg m;alr wem u; ksoyia l< w;r fld<U uydêlrKfha kvq úNd.hlska miqj m<uq ú;a;slre jQ iqks,a r;akdhlg urŒh oKavkh kshu úh.

jir oy;=kl kvq ;Skaÿjlska miqj iqks,a r;akdhlg urŒh oKavkh kshu jQ w;r fiiq msßi ksfodia fldg ksoyia lrk ,§.

udKav,sl ierhka iqks,a r;akdhl ßú/i we;=¿ yuqod fufyhqïj,§ rKY+r molalu mjd ysñlr .ksñka ;%ia;jdohg tfrysj igka l< olaI úfYaI n<ld Nghl= úh.

tu igkaj,§ ;%ia;hkaf.a fudagd¾ m%ydrhlska t,a, jQ lene,a,la Tyq​f.a ysi ;=< wog;a we;s nj mejfia.

;siai rùkaø fmf¾rd

Wmqgd .ekSu – wreK mqj;amf;a fjí wvúfhks.

You might also like
Comments
Loading...