කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 104 දක්වා ඉහළට

f,dj mqrd wdidÈ;hskaf.a ixLHd ,laI mylg wdikak fjhs - urK 22000 blaujhs

0 114

fldfrdakd ffjrih wdidokh jQ ;j;a fofofkl= wo^26& miajrefõ jd¾;d ù we;s nj fi!LH wud;HxYh mjikjd.

ta wkqj fï jk úg YS% ,xldfjka jd¾;d jk uq¿ fldfrdakd wdidÈ;hskaf. ixLHdj 104 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

flfia fj;;a bka fï jk úg yh fofkl= iïmQ¾Kfhkau iqjh ,nd msgj f.dia we;s njhs fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikafka.

flfia fj;;a frda.h wdidokh jQ 98 fofkl= ;jÿrg;a frday,aj, m%;sldr ,nkjd.

;j;a mqoa.,hska 237 fofkl= fldfrdakd njg ielmsg frday,aj, ffjoHjreka ksÍlaIKh hgf;a m%;sldr ,nñka isák njo fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikjd.

fï w;r f,dj mqrd fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj ,laI mylg wdikak fjñka mj;skjd.

wo^26& miajre 8 muK jk úg f,dj mqrd rgj,a 201l mqoa.,hska 494611l=g fldfrdakd wdidokh ù we;s njg jd¾;d jkjd.

tfiau f,dj mqrd fldfrdakd wdidokh jQ mqoa.,hskaf.ka ñh.sh ixLHdj 22192la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

fldfrdakd wdidokh ù iqjh ,enQ ixLHdj 120379la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

ffjrifha ;sìß f.h jQ Ökfhka frda.Ska 81298la jd¾;d ù we;s w;r bka mqoa.,hka mqoa.,hka 74055 fofkl= iqjh ,nd we;s w;r ;j;a mqoa.,hska 3287 fofkl= urKhg m;aj ;sfnkjd.

flfia fj;;a b;d,sfha fï jk úg frda.h wdidokh jQjka 75386 fofkl= jd¾;d jk w;r bka 9362 fofofkl= iqjh ,nd we;s w;r mqoa.,hka 7503 fofkl= urKhg m;aj ;sfnkjd.

b;d,sfha Bfha Èkfha§ mqoa., urK 683la jd¾;d jQjd.

Ökho blaujñka urK 4089la isÿ jQ iamd[a[h fojk ;ekg m;aj isákjd.

iamd[a[fhka fldfrdakd wdidÈ;hska 56188la jd¾;d jk w;r bka iqjh ,nd we;af;a mqoa.,hska 7015la muKhs.

Bfha Èkfha§ iamd[a[fhka fldfrdakd wdidokfhka ñh.sh ixLHdj 656la.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...