ඇඳිරි නීතිය කඩකල 4018ක් අත්අඩංගුවට – වාහන 1033ක් පොලිස් භාරයට

0 106

mkjd we;s we¢ß kS;sh W,a,x>kh lsÍu iïnkaOfhka wo ^27& WoEik 8 muK jk úg mqoa.,hka 4018 fofkl= w;awvx.=jg f.k we;s nj fmd,sia udOH m%ldYl fmd,sia wêldÍ cd,sh fiakdr;ak uy;d mjikjd.

miq.sh 20 jk isl=rdod miajre 6g Èjhsk mqrd ls%hd;aul jk mßÈ we¢ß kS;sh mkjkq ,enqjd.

tÈk isg wo^27& fmrjre 8 olajd ld,fha§ fuu msßi w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

tfiau tu ld,h ;=<§ r: jdyk 1033lao fmd,sia Ndrhg f.k we;s njhs fmd,sia udOH m%ldYljrhd lshd isáfha.

jeäÿrg;a woyia oelajQ fmd,sia udOH m%ldYljrhd lshd isáfha ish¨u fmd,sia ks,Odßkaf.a ksjdvq wj,x.= lr we;s njhs.

ta iïnkaOfhka jeäÿrg;a woyia oelajQ fmd,sia udOH m%ldYl fmd,sia wêldÍ cd,sh fiakdr;ak uy;d.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...