ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 106 – හත් දෙනෙක් සුවය ලබයි

f,dj mqrd fldfrdakd wdidÈ;hska .Kk ,laI my yudrg wdikak fjhs - urK 25000g ,xfjhs

0 115

YS% ,xldfõ fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj wo^27& miajre 5.00 muK jk úg 106la jkjd.

bka mqoa.,hka y;a fofkl= muK iqjh ,nd frday,ska msgj f.dia we;s njhs fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikafka.

fï w;r fldfrdakd wdidÈ;j m%;sldr ,nk frda.Skaf.a ixLHdj 99la.

;j;a mqoa.,hka 238 fofkl= Èjhsfka úúO frday,aj, ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nk njhs fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikafka.

flfia fj;;a Tjqka fldfrdakd wdidÈ;hska njg fuf;la ;yjqre lr fkdue;s w;r fldfrdakd wdidÈ; njg ielmsg Tjqka m%;sldr ,nk njhs tu ld¾hdxYh jeäÿrg;a mjikafka.

fï w;r f,dj mqrd fldfrdakd wdidÈ;hkaf.a ixLHdj mka ,laI mkia oyilg wdikak fjñka mj;skjd.

wo^27& miajre 5.00 muK jk úg f,dj mqrd fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 5,49,305 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

tfiau fldfrdakd ffjrih wdidokh ùu fya;=fjka Ôú;laIhg m;a ixLHdjo fï jk úg 24,871la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

fldfrdakd frda.h wdidÈ;; msßfika mqoa.,hka 1,28,654 fofkl= fï jk úg iqjh ,nd we;s njhs jd¾;d jkafka.

fï w;r Bfha Èkfha§ iamd[a[fhka fldfrdakd urK 718la iy b;d,sfhka urK 712la jd¾;d jkjd.

b;d,sfhka fï jk úg fldfrdakd wdidokh ù we;s frda.Skaf.a ixLHdj 80,589la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

bka wdidÈ;hska 8,215la muK urKhg m;aj we;s w;r wdidÈ;hska 10,361 fofkl= iqjh ,nd isákjd.

flfia fj;;a wdidÈ;hska 62,013la fï jk úg m%;sldr ,nñka isák w;r bka wdidÈ;hska 3,612 fofkl= nrm;, ;;a;ajfhka miqjk njhs jd¾;d jkafka.

iamd[a[fhka fldfrdakd wdidÈ;hska 64,059la jd¾;d jk w;r jd¾;d jk urK ixLHdj 4,858la.

mqoa.,hka 9,357la iqjh ,nd we;s w;r wdidÈ;hskaf.ka 49,844 fofkl= ;jÿrg;a m%;sldr ,nkjd.

tfiau iamd[a[fha wo Èkfha fï jk úg ^YS% ,xld fõ,dfjka iji 5.00 muK jk úg& mqoa.,hka 493 fofkl= urKhg m;aj ;sfnkjd.

Ökfhka wo Èkfha fï jk úg ^YS% ,xld fõ,dfjka iji 5.00 muK jk úg&  kj wdidÈ;hska 55 fofkl= muK jd¾;d ù we;s w;r urK myla muKla isÿj we;s njhs jd¾;d jkafka.

 

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...