බ්‍රිතාන්‍ය අගමැතිට කොරෝනා වැළදෙයි

0 147

ì%;dkH w.%dud;H fndßia fcdkaikag fldfrdakd ffjrih wdidokh ù we;s njg ;yjqre ù we;ehs îîiS mqj;a fiajh jd¾;d lrkjd.

55 jk úfha miqjk ì%;dkH w.%dud;Hjrhd fï jk úg iajhx ksfrdaOdhkhg fhduqj we;s njhs úfoia mqj;a fiajd jd¾;d lrkafka.

tfiau Tyqf.a Üúg¾ .sKqfï igykla ;nñka mjikafka ;ud ;jÿrg;a ksjfia isg rcfha lghq;= fufyhùu isÿ lrk njhs.

tfiau Üúg¾ igyfkka jeäÿrg;a olajd we;af;a YÍrfha WIaK;ajh iy leiaila ygf.k we;s nj;a th mÍCIdjg ,la lsÍfï§ ;ud ffjirhg Okd;aul njg ;yjqre jQ nj;ah.

ì%;dkH w.%dud;H fndßia fcdkaika ;u Üúg¾ .sKqfï ;enQ igyk my;ska.

 

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...