ගෝලීය ආහාර අර්බුදයට වහා සූදානම් වෙන්න – අගමැතිගෙන් උපදෙස්

0 149

bÈßfha § we;s úh yels f.da,Sh wdydr w¾nqohg Yla;su;aj uqyqK§u i|yd furg lDIsl¾udka;h ÈhqKq lsÍug uyd mßudK jevigyka jydu l%shd;aul lrkakehs w.ue;s uyskao rdcmlaI uy;d lDIsl¾u n,OdÍkag Wmfoia ,nd§ ;sfnkjd.

foaYSh wdydr ksIamdokh Èßu;a lsÍu ;=<ska f.da,Sh wdydr w¾nqohg Yla;su;au;aj uqyqKÈh yelshehs mejiQ rdcmlaI uy;d” tu uyd mßudK jevigyka fiau f.j;= j.dj ms<sn|j wjOdkh fhduq lrñka iEu ìï wÕ,lau j.d lsÍu wjYH myiqlï i,ikakehs o f.dúck fiajd flduidßiajrhdg iy lDIsl¾u ks,OdÍka we;=¿ lDIsl¾u fomd¾;fïka;=jg Wmfoia § ;sfnkjd.

fï hgf;a f.j;= j.dj Èßu;a lsÍu i|yd m%dfoaYSh f.dúck fiajd uOHia:dkj,ska wjYH fmdfydr iy îc j¾. ksl=;a lsÍug lghq;= lrk f,i;a Bg wjYH Wmfoia m%dfoaYSh lDIs ks,OdÍka yryd ck;djg ,nd§ug mshjr .kakd f,i;a rdcmlaI uy;d okajd we;.

fldfrdakd jix.;h yuqfõ ksjfia .; lrk ld,h ;=< bÈß wdydr w¾nqohg uqyqK§u fjkqfjka f.j;= j.djg fhduq fjñka m%fhdackj;a f,i .; lrkakehs o fldfrdakd jix.;h md,kh lsÍu fjkqfjka rch f.khk jevms<sfj<g iyh fokakehs o w.%ud;H uyskao rdcmlaI uy;d ish¨‍ Y%S ,dxlslhskaf.ka b,a,d isákjd.

Source : Dinamina.lk

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...