ඇඳිරි නීතිය නොතකා මත්පැන් සාදයක් දැමූ 11ක් මාට්ටු

0 146

we¢ß kS;sh W,a,x>kh lrñka u;aøjH idohla mj;añka isá mqoa.,hska 11 fofkl= fmd,sia w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

fudfrdka;=vqj” Wiaj;;a; mdr” uyf.dak¥j m%foaYfha ksjil idohla mj;ajk  njg l¿;r Èid ¥IK u¾ok tallfha ks,OdÍkag ,o f;dr;=rla u; isÿ l< jeg,Sul§ fuu msßi w;awvx.=jg .ekqKq njhs fmd,sish mjikafka.

w;awvx.=jg .;a iellrejka ika;lfha ;sî fyfrdhska .%Eï 02 ñ,s.%Eï 715la” flar< .xcd .%Eï 26la iy u;afm;s 72la fidhd .ekqKq njhs fmd,sish mjikafka.

w;awvx.=jg .;a iellrejka mdkÿr iy fudfrdka;=vqj m%foaYj, mÈxÑ jhi wjqreÿ 17;a 52la w;r jhiaj, miqjkakka jkjd.

isoaêh iïnkaOfhka fudfrdka;=vqj fmd,sish jeäÿrg;a úu¾Yk isÿ lrk w;r w;awvx.=jg .;a iellrejka mdkÿr ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ;hs.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...