ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව ලක්ෂ හය ඉක්මවයි

0 146

f,dj mqrd fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj ,laI yh blaujd ;sfnkjd.

wo^28& miajre fol muK jk úg fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a iïmQ¾K ixLHdj 600787la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

tfiau fldfrdakd wdidokh ùfuka ñh.sh ixLHdj 27417 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

fldfrdakd wdidÈ;hskaf.ka 133426 fofkl= iqjh ,nd we;s njhs úfoia mqj;a fiajd jd¾;d lrkafka.

fï w;r wdidÈ;hska 439944 fofkl= frday,a .;j m%;sldr ,nk w;r bka frda.Ska 23560 fofkl= widOH ;;a;ajfhka hqla; njhs jd¾;d jkafka.

Bfha Èkfha§ jeäu urK ixLHdj b;d,sfhka jd¾;d jQfha fuf;la Èkla ;=<§ ñh.sh jeäu ixLHdj jd¾;d lrñks.

tu ixLHdj urK 919ls.

ta wkqj b;d,sfha § fldfrdakd wdidÈ;hska 9134 fofkl= fï jk úg ñhf.dia ;sfnkjd.

f.ù .sh meh 24l ld,fha§ fojkqjg jeäu urK ixLHdj jd¾;d jkafka iamd[a[fhks.

iamd[a[fha§ Bfha Èkfha§ mqoa.,hka 773 fofkl= urKhg m;aj ;sfnk w;r ñh.sh uq¿ ixLHdj 5138 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

tla rglska jd¾;djk jeäu wdidÈ;hska ixLHdj isák wfußldfõ f.ù .sh Èkfha§ mqoa., urK 401la isÿj we;s w;r jd¾;d jk frda.Ska ixLHdj 104126ls.

wi,ajdiS bkaÈhdfjka Bfha Èkfha§ kj fldfrdakd wdidÈ;hska 160 fofkl= jd¾;d ùu;a iu. fï jkúg fldfrdakd wdidÈ;hska 887 fofkl= y÷kdf.k ;sfnkjd.

bkaÈhdfõ fldfrdakd wdidÈ;hska 20 fofkl= ñhf.dia we;s w;r frda.Ska 73 fofkl= iqjh ,nd ;sfnkjd.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...