ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 110 දක්වා ඉහළට

0 133

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 110 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

ta kj wdidÈ;hska isõfofkla wo^28& iji 4.15 muK jk úg y÷kdf.k ;sîu;a iu.hs.

ta wkqj fï jk úg wdidÈ;hska 10a1fofkl= muK frday,aj, m%;sldr ,nk njhs fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikafka.

fldfrdakd njg iel iys; frda.Ska 199 fofkl= frday,a.;j ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nñka isák njo tu ld¾hdxY fjí wvúfha oelafjkjd.

tfiau wo Èkfha§ ;j;a frda.Ska fofofkl= iqjh ,nd frday,ska msgj f.dia ;sfnkjd.

fï w;r nKavdr.u wg¿.u fldfrdakd ffjrih wdidokh j frda.shdf.a mshd iy ifydaoßh ieliys; frda.S ,laIK fya;=fjka l¿;r kdf.dv frday,g we;=<;a lr ;sfnkjd.

fu w;r tu .ïudkh Bfha^27& isg iïmQ¾Kfhkau ndysr in|;dj,ska yqol,d lr ;eîug rch lghq;= l<d.

ta tu m%foaYfhka muKla fldfrdakd wdidÈ;hska isõ fofkl= y÷kd.ekSu;a iu.hs.

ta wkqj wg¿.u .ïudkh fi!LH yd wdrlaIl wxYj, wëCIKh hgf;a mj;skjd.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...