ශ්‍රී ලංකාවෙන් කොරෝනා ආසාදිත පළමු මරණය වාර්තා වෙයි

0 115

fldfrdakd ffjrih wdidokfhka Y%S ,xldfõ§ isÿ jQ m<uq urKh wo^28& isÿ jQ nj fi!LH fiajd wOHlaI ckrd,a úfYaI{ ffjoH wks,a cdisxy uy;d mjikjd.

tf,i ñhf.dia we;af;a fld<U whs.ã.. frdayf,a m%;sldr ,nñka isá udrú, m%foaYfha mÈxÑ 60 yeúßÈ m%foaYfha mÈxÑlrefjls.

tu mqoa.,hd jir lsysmhlg fmr jl=.vq noaO lsÍulg ,laj we;s nj;a Èhjeähdj yd wêl reêr mSvkfhka fm¿Kq frda.sfhl= nj;a fi!LH wOHlaI ckrd,ajrhd jeäÿrg;a lshd isáhd.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...