ශ්‍රී ලාංකික කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ ගණන 113 දක්වා ඉහළට

0 120

fldfrdakd ffjrih fyj;a fldaúâ 19 wdidokh jQ Y%S ,dxlslhkaf.a ixLHdj 113 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

ta wkqj wo^28& rd;%S 9 muK jk úg kj wdidÈ;hska 7 fofkl= y÷kdf.k ;sfnkjd.

wdidÈ;hka 113 fokdf.ka fï jk úg frda.Ska 103 fofkl= frday,aj, m%;sldr ,nñka isákjd.

tfiau mqoa.,hka 199 fofkl= muK ielu; ffjoH wëlaIKh hgf;a Èjhsk mqrd frday,aj, m%;sldr ,nñka isákjd.

fï w;r fldfrdakd wdidÈ; m<uq urKh wo miajrefõ jd¾;d jQjd.

ta udrú, m%foaYfha mÈxÑ 60 yeúßÈ mqoa.,fhls.

 

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...