දිස්ත්‍රික්ක හයකට යළි දැනුම්දෙනතුරු ඇඳරි නීතිය

0 120

mq;a;,u iy uykqjr Èia;%slal fol i|yd mkjd we;s we¢ß kS;sh kej; oekqïfok;=re §¾> lr ;sfnkjd.

ñka fmr fld<U” l¿;r” .ïmy iy hdmkh Èia;%slalhkag tf,i kej; oekqï fok;=re we¢ß kS;sh mkjkq ,enqjd.

flfia fj;;a tu Èia;%slal yh yer fiiq Èia;%slalhkag we¢ß kS;sh fyg^30& WoEik 6g ,sys,a lr h<s oyj,a 2g mekùug kshñ;hs.

w;HjYH fiajd yer fjk;a lghq;= ioyd Èia;%slal w;r .ukd.ukho iïmQ¾Kfhka ;ykï lr ;sfnkjd.

tfiau we¢ß kS;sh W,a,x>kh lrk msßia fj; kS;sh oeäj l%shd;aul lsÍugo fmd,sish mshjr f.k ;sfnkjd.

fldfrdakd ffjrih jHdma;sh md,kh lsÍu fujeks l%shdud¾.hka f.k we;af;a ck;djf.a hym; fjkqfjka neúka tu l%shdud¾. iy Wmfoia j.lSfuka hq;=j ms<sm¢k f,i rch ck;djf.ka b,a,d isákjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...