ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 115 දක්වා ඉහළට

0 161

furg fldfrdakd wdidokh jQjkaf.a ixLHdj 115la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

fi!LH wud;HxYh mjikafka wo^29& miajre 3.00 muK jk úg fldfrdakd wdidokh jQ ;j;a frda.Ska fofofkl= y÷kd .ekqKq njhs.

ta wkqj fï jk úg fldfrdakd wdidÈ;hska 115 olajd by< f.dia we;s w;r bka wdidÈ;hska 104 fofkl= fï jk úg;a frday,aj, m%;sldr ,nñka isákjd.

YS% ,xldfjka jd¾;d jQ m<uq fldfrdakd urKh Bfha^28& Èkfha§ jd¾;d jQ w;r fï jk úg iqjh ,nd msgj f.dia we;s ixLHdj 10la.

fï w;r ;j;a mqoa.,hka 117la fldfrdakd njg ielmsg ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nñka isák njhs fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikafka.

fï w;r f,dj mqrd fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj wo^29& miajre 3.00 muK jk úg 6,66,013la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

bka mqoa.,hka 30,935 fofkl= urKhg m;aj we;s w;r mqoa.,hka 1,42,479 fofkl= iqjh ,nd we;s njhs jd¾;d jkafka.

flfia fj;;a fï jk úg mqoa.,hka 4,92,599 fofkl= f,dj mqrd frday,aj, m%;sldr ,nñka isák w;r bka mqoa.,hka 25,229 fofkl= nrm;, ;;a;a;jfhka miqjk njhs jd¾;d jkafka.

f.ù .sh meh úis y;rl ld,fha§ b;d,sfhka fldfrdakd urK 889la jd¾;d jk w;r b;d,sfha fldfrdakd wdidÈ;hska ixLHdj 92,472 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

iqj ,enQ ixLHdj 12384la jk w;r ñh.sh iïmQ¾K wdidÈ;hska ixLHdj 10,023 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

iamd[a[fha fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 73,235 olajd by< f.dia we;s w;r bka 12,285 fofkl= iqjh ,nd ;sfnkjd.

iamd[a[fhka f.ù .sh meh úisy;rl ld,fha§ jd¾;d jQ urK ixLHdj 844la.

wfußld tlai;a ckmofhka urK 525la jd¾;d jk w;r frda.Ska ixLHdj 1,23,578la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

wfußldfõ fldfrdakd wdidÈ;hska 3231 fofkl= iqjh ,nd we;s njhs úfoia jd¾;d mjikafka.

Ökfhka frda.Ska 81,394 fofkl= jd¾;d jk w;r bka frda.Ska 74,971 fofkl= iqjh ,nd we;s w;r isÿj we;s iïmQ¾K urK ixLHdj 3295ls.

f.ù .sh meh úis  y;rl ld,fha§ Ökfhka mqoa., urK ;=kla muKla j¾;d ù we;s w;r jd¾;d jQ kj wdidÈ;hska .Kk 54ls.

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...