ඇඳරි නීතිය කඩකල පුද්ගලයන් 6247ක් අත්අඩංගුවට

0 141

miq.sh ud¾;= 20 jeksod miajre 6 isg Èjhsk mqrd l%shd;aul we¢ß kS;sh lvl, mqoa.,hka 6247 fofkl= fï jk úg w;awvx.=jg f.k we;s nj fmd,sish mjikjd.

fuu msßi ud¾;= 20 jeksod iji 6 isg wo ^29& oyj,a 12 olajd ld,fha§ w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

tu ld,h ;=<§ fmd,sia Ndrhg .;a jdyk ixLHdj 1533la.

fï w;r wo^29& WoEik 6 isg oyj,a 12 olajd jQ meh yhl ld,fha§ mqoa.,hka 206 fofkla w;awvx.=jg f.k we;s w;r r: jdyk 56la fmd,sia Ndrhg f.k ;sfnkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...