කොරෝනා වැළඳී මියගිය පළමු පුද්ගලයාගේ අවසන් කටයුතු සිදු කෙරේ

0 126

fldfrdakd wdidokh ùfuka Ôú;laIhg m;ajQ furg m<uq frda.shdf.a wjika lghq;= wo isÿ lr ;sfnkjd.

ta fldáldj;a; fmdÿ iqidk N+ñfha§hs.

foayh ms<sn| wjika lghq;= uyck fi!LH mÍCIljrekaf.a yd fmd,sisfha wëCIKh hgf;a isÿ flreKq njhs jd¾;d jkafka.

wxf.dv fndajk frda. úoHd;kfha isg uD;foayh wjux.,H r:hlska fldáldj;a; fmdÿ iqidk N+ñh fj; /f.k f.dia ;sfnkjd.

uD; foayh ne,Sug mjqf,a ióm;u tla {d;sfhl=g muKla wjia:dj ,eî we;s w;r wdodykfhka miqj wjux.,H r:;ho úIîcyrKhg ,la lr ;sfnkjd.

fuf,i Ôú;laIhg m;ajQfha fldfrdakd wdidokh ùfuka wxf.dv fndajk frda. úoHd;kfha m%;sldr ,nñka isá udrú, m%foaYfha mÈxÑ 60 yeúßÈ mqoa.,fhls.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...