දිවයිනට ගුවන් මගීන් රැගෙන ඒමේ තහනම තවදුරටත් දීර්ඝ කෙරේ

0 123

u.S .=jka hdkd ud¾;= 31 jeksod olajd YS% ,xldjg meñKSug mkjd ;snQ ;yku wfma%,a ui y;a jeksod olajd §¾> lsÍug isú,a .=jka fiajd wêldßh ;SrKh lr ;sfnkjd.

isú,a .=jka fiajd wêldÍh ;SrKh lr we;af;a mj;sk ;;a;ajh ie<ls,a,g f.k fuf,i u.S .=jka hdkd Èjhskg meñKSu wfma%,a ui y;a jeksod olajd §¾> lsÍughs.

flfia fj;;a rgj,a lrd msg;aj hdfï woyiska .=jka f;dgqm< fj; ixl%uKsl .=jka u.Ska /f.k meñfKk .=jka hdkdj,g;a yÈis wjYH;d u; f.dv niajkq ,nk .=jka hdkdj,g;a lgqkdhl nKavdrkdhl cd;Hka;r .=jka f;dgqfmd< újD; mj;sk njhs tu wêldßh jeäÿrg;a mjikafka.

tfiau wdydr iy bkaOk ,nd.ekSu i|yd f.dvniajkq ,nk .=jka hdkdj,g fukau u.Ska rys;j meñfKk .=jka hdkdj,g ;jÿrg;a lgqkdhl .=jka f;dgqm< újD; mj;skjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...