අකුරණ පුද්ගලයන් 16ක් නිරෝධායනයට

0 117

fldfrdakd ffjrih wdidokh jQ njg ;yjqre jQ wl=rK mqoa.,hd iu. iDcq iïnkaOlï meje;ajQ mqoa.,hka 16 fofkl= y÷kdf.k ksfrdaOdhkhg fhduq lr we;s nj uykqjr uyck fi!LH mÍCIljrekaf.a ix.uh mjikjd.

tys iNdm;s ta’ rdcmlaI uy;d lshd isáfha wod< mqoa.,hd ffjoH m%;sldr ,nd.;a fm!oa.,sl ffjoH wdh;kfha ffjoHjrhdo fï jk úg ksfrdaOdhkhg ,la lr we;s njhs.

jeäÿrg;a woyia olajñka iNdm;s ta’ rdcmlaI uy;d lshd isáfha fldfrdakd wdidokh jQ mqoa.,hd iu. bkaÈhdfõ isg furgg meñKs wfkla mqoa.,hdo fï jk úg fidhñka mj;sk njhs.

tfiau iqÿyqïm,” jer,a,.u” .ïm,” j;af;a.u hk m%foaYhkays fuu mqoa.,hd weiqrq l< mqoa.,hska iïnkaOfhka uykqjr uyck fi!LH mÍCIljreka fidhd n,ñka isák njo iNdm;sjrhd lshd isáhd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...