ගම් තුනක් හුදකලා කරයි – අරුණෝදය මාවතේ අගුලු ඉවත් කරයි

0 121

Èjhsfka .ï ;=kla iy ùÈhla yqol,d m%foaY f,i kï lr ;sfnkjd.

ksfõokhla ksl=;a lrñka ckdêm;s udOH wxYh mjikafka l¿;r Èia;s%lalfha wgf,da.u” uykqjr Èia;s%lalfha wl=rK hk .ïudk iïmQ¾Kfhkau yqol,d m%foaY f,i kï lr we;s njhs.

tfiau mq;a;;,u lvhïl=,u .ïudkho yqol,d lr we;s njhs rcfha m%jD;a;s fomd¾fïka;= fjí wvúfha oelafjkaka.

ta wkqj tu .ïudkj,g ljfrl=g fyda we;=¿ ùug fyda msgùu fyda iïmQ¾Kfhkau ;ykï lr we;s njo ckdêm;s udOH wxYh ksl=;a l< ksfõokfha i|yka jkjd.

tfiau wl=rK m%foaYfhka iy mq;a;,u m%foaYfhkao wdidÈ;hka yuqù we;s w;r hqo yuqodj úiska Bfha^28& rd;S%fha isg tu m%foaYhkays ck;dj Èk 14l ksfrdaOkdh lsÍu i|yd wjYH ksfrdaOdhk uOHia:dkhla ilia lrñka isák nj hqo yuqodm;s Yfõkaø is,ajd uy;d udOH fj; woyia olajñka lshd isáhd.

fï w;r rdc.sßh” Tfífialrmqr wreK¿ udj;o wo w`.=¿ oeuqKd.

ta fldfrdakd njg iel frda. ,l,aIK my< jQ yh fofkla tu m%foaYfhka yuqùu;a iu.hs.

flfia fj;;a isÿ lrk ,o mÍlaIKj,§ wod< frda.Ska fldfrdakd wdidÈ;hska fkdjk njg ikd: ùu;a iu. wrefKdaoh udjf;a w.=,a bj;a l< nj YS% chj¾Okmqr fldÜfÜ k.rdêm;s uOqr ú;dkf.a uy;d mjikjd.

bl=;a 15 jeksod iQßhjej m%foaYfha meje;s foaj fufyhlg fudjqka iyNd.s ù we;s njg f;dr;=re jd¾;d jkjd.

.uk ixúOdkh l< mQcljrhdo fï jk úg yuq ù isák nj;a nqoaê wxY” fmd,sish iy fi!LH wxY hk úúO ks,OdÍka iïnkaO lr .ksñka lreKq úuid we.=,a bj;a lsÍug mshjr .;a nj;a k.rdêm;sjrhd jeäÿrg;a lshd isáhd.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...