කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 117 දක්වා ඉහළට – 11ක් සුවය ලබයි

0 137

furáka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 117 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

wo rd;S% 9.30 jk úg ;j;a wdidÈ;hska fofofkla y÷kd .ekSu;a iu.hs.

fï w;r wo Èkfha ;j;a frda.shl= iqj ,nd we;s nj fi!LH wud;HxYh mjikjd.

ta wkqj iqjh ,enQjkaf.a  ixLHdj 11 olajd by< hkjd.

fï jk úg fldfrdakd wdidÈ;hska 105 fofkl= m%;sldr ,nñka isák w;r tla frda.sfhl= Bfha Èkfha§ urKhg m;ajQjd.

fï w;r mqoa.,hka 117 fofkl= frday,a.;j ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nñka isákjd.

fï w;r f,dj mqrd fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj wo rd;S% 9.30 jk úg 6,86,244la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

bka frda.Ska 32,277 fofkl= urKhg m;aj we;s w;r iqjh ,enQ ixLHdj 1,46,694la.

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...