විදුලි සැරට අයෙක් බිළි

0 133

je,suv” mqyq,afmd, lDIsld¾ñl we< wdikakfha§ úÿ,s ier je§fuka mqoa.,hl= ñhf.dia we;s njg ,o f;dr;=re u; úu¾Yk wdrïN lr we;s nj fmd,sish mjikjd.

fuf,i ñhf.dia we;af;a jhi wjqreÿ 27la jQ y,a.ka Th” rd., m%foaYfha mÈxÑlrefjla njhs fmd,sish mjikafka.

ñh.sh mqoa.,hd mqyq,afmd, lDIsld¾ñl we<g j;=r fudagrhla iúlr c,h ,nd.ekSug hdfï§ isÿ jQ úÿ,s ldkaÿjlska úÿ,s ier je§ we;s njg uQ,sl fmd,sia mÍlaIKj,§ wkdjrK ù ;sfnkjd.

isoaêh iïnkaOfhka je,suv fmd,sish jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...