පස්වරු දෙකන් පසුව ප්‍රදේශ කිහිපයකට වැසි

0 141

Èjhsfka inr.uqj” niakdysr” jhU” uOHu W!j iy ol=Kq m<d;a;j, miajre foflka miqj ;ekska ;ek jeis fyda .s.=reï iys; jeis we;s úh yels nj ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjikjd’

tfiau r;akmqr” .d,a, iy ud;r Èia;s%lalj, we;eï ia:dkj,g ñ,sóg¾ 50g jeä ;rula ;o jeiso we;s úh yels njhs tu fomd¾;fïka;=j jeäÿrg;a mjikafka’

flfia fj;;a Èjhsfka wfkl=;a m%foaYhkag jeis rys; ld,.=Khla ;jÿrg;a mj;sk nj;a inr.uqj iy uOHu m<d;a;j, we;eï ia:dkj, WoEik ld,fha§ óÿï iys; ;;a;a;jhla n,dfmdfrd;a;= úh yels njo ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjikjd’

.s.=reï iys; jeis iu. we;s; úh yels ;djld,sl ;o iq<xj,ska iy wl=Kq u.ska isÿjk wk;=re wju .ekSug wjYH mshjr .kakd f,igo ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j ck;djf.ka b,a,d isákjd’

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...