දිස්ත්‍රික්ක හයකට හැර සෙසු ප්‍රදේශවල ඇඳිරි නීතිය තාවකාලිකව ළිහිල් කෙරේ

0 100

niakdysr m<d;” mq;a;,u” uykjr iy hdmkh hk Èia;s%lalhka yer Èjhsfka fiiq m%foaYj,g mkjd ;snQ we¢ß kS;sh wo^30& WoEik 6g ;djld,slj bj;a flreKd.

tf,i we¢ß kS;sh bj;a flreKq m%foaYhkag wo^30& miajre folg h<s we¢ß kS;sh mkjkq ,nkjd.

fï ckdêm;s ld¾hd,h ksfõokhla ksl=;a lrñka mjikafka fld<U” l¿;r” .ïmy” mq;a;,u” uykqjr iy hdmkh hk Èia;s%lalhka i|yd mkjd we;s we¢Í kS;sh kej; oekqïfok;=re ;jÿrg;a ls%hd;aul njhs.

tfiau w;HjYH fiajd yer fjk;a ld¾hhka i|yd Èia;s%lal w;r .ukd.ukho iïmQ¾Kfhkau ;ykï lr ;sfnkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...