ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 120 දක්වා ඉහළට

0 163

furáka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 120 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

fi!LH wud;HxYh mejiqfõ fldfrdakd wdidÈ; ;j;a ;sfofkl= y÷kd .ekqKq njhs.

frda.Ska 11 fofkl= Bfha Èkh jk úg mQ¾K iqjh ,nd frday,aj,ska msgj f.dia ;sfnkjd.

ta wkqj ;jÿrg;a frda.Ska 108 fofkla fldfrdakd wdidÈ;j frday,aj, isák njhs fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikafka.

tfiau iel u; ffjoH wëCIKh hgf;a mqoa.,hka 117 fofkl= ;jÿrg;a m%;sldr ,nñka isákjd.

fï w;r f,dj mqrd fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 7,22,350 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

bka frda.Ska 1,51,766 fofkl= iqjh ,nd we;s w;r fldfrdakd wdidokfhka ñh.sh ixLHdj 33980 la jkjd.

f.ù .sh meh úis  y;rl ld,fha§ jeä fldfrdakd wdidÈ; urK ixLHdj jd¾;d jkafka iamd[a[fhks.

ta urK 821la jk w;r fï wkqj iamd[a[fha iuia; urK ixLHdj 6,875 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

iamd[a[fha fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 80,110 olajd by< f.dia ;sfnk w;r bka 14,709 fofkl= iqjh ,nd ;sfnkjd.

wdidÈ;hska 97,689la jd¾;d jk b;d,sfhka f.ù .sh meh úis y;rl ld,fha§ jd¾;d ù we;s urK ixLHdj 756la jk w;r iuia; urK ixLHdj 10,779 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

tfiau b;d,sfha wdidÈ;hskaf.ka 13,030 fofkl= iqjh ,nd ;sfnkjd.

m%xYfhka frda.Ska 40,174la jd¾;d jk w;r f.ù .sh meh úis y;r ld,fha§ urK 292la jd¾;d jkjd.

fï w;r m%xYfha wdidÈ;hskaf.ka 7,202 fokl= iqjh ,nd ;sfnkjd.

jeäu frda.Ska ixLHdjla jd¾;d jk wfußldfõ f.ù .sh meh úis y;r ld,fha§ mqoa., urK 264la jd¾;d jk w;r iuia; urK ixLHdj 2484la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

wfußldfõ iuia; fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 1,42,047la olajd by< f.dia we;s w;r iqjh ,enQjkaf.a ixLHdj 4559la.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...