සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල අප්‍රේල් 30ට පෙර

0 85

wOHhk fmdÿ iy;sl m;% idudkH fm< úNd.fha m%;sM, t<efUk wfma%,a 30 jeksodg fmr ksl=;a lrk nj wOHdmk wud;HxYh mjikjd.

2019 foieïn¾ ui meje;s idudkH fm< úNd.fha m%;sM, iïnkaOfhka ksfõokhla ksl=;a lrñka wOHdmk wud;HxYh wo fï nj lsh isáhd.

tfiau t<efUk wfma%,a 30 jeksodg fmr m%;sM, ksl=;a lsÍu i|yd wOHdmk wud;HxYh iy úNd. fomd¾;fïka;=j tlaj lghq;= iQodkï lr we;s njo wod< ksfõokfha i|yka.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...