කොරෝනා ආසාදිත සංඛ්‍යාව 122 දක්වා ඉහළට

0 136

wo^30& miajre 4.30 muK jk úg furg fldfrdakd wdidÈ; frda.Ska ixLHdj 122 olajd by< f.dia we;s nj fi!LH fiajd wOHlaI ckrd,a úfYaI{ ffjoH wks,a cdisxy uy;d mjikjd.

fldúâ 19 me;sÍu je<elaùfï cd;sl ls%hdkaú; uOHia:dkfha§ Tyq fï nj ;yjqre lrñka lshd isáhd.

ta wkqj fï jk úg wo Èkfha§ kj frda.Ska 5 fofkl= muK jd¾;d ù we;s w;r wo Èkfha iqjh ,enQ frda.Ska .Kk 3la.

fï jk úg frda.Ska 107 fofkl= muK fldfrdakd wdidokh ù frday,aj, m%;sldr ,nkjd.

mqoa.,hka 114 fofkl= muK fldfrdakd njg ielmsg ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nk njhs fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikafka.

fï w;r f,dj mqrd fldfrdakd wdidÈ;hskaf. ixLHdj wo^30& miajre 5.30 muK jk úg 7,35,833la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

bka mqoa.,hka 1,56,142 iqjh ,nd we;s w;r ;j;a frda.Ska 34,847 fofkl= frda.S ;;a;ajfhka urKhg m;aj ;sfnkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...