ශ්‍රී ලංකාවේ ළාබාලතම කොරෝනා ආසාදිතයා හමුවෙයි

tlu mjqf,a mylg fldfrdakd wdidokh fj,d

0 120

YS% ,xldfjka jd¾;d jk <dnd,;u fldfrdakd wdidÈ; ì<s|d y,dj;” kd;a;kaäh m%foaYfhka y÷kd .ekqKq nj fi!LH wud;H mú;%d jkakswdrÉÑ uy;añh mjikjd.

ta wkqj tu ì<s|d we;=¿ mjqf,a 5 fofkl=g fldfrdakd ffjrih wdidokh ù we;s njg ;yjqre ù we;s njhs fld<U wo meje;s udOH yuqjlg tlafjñka wud;Hjßh lshd isáfha.

óg Èk follg muK fmr y,dj; ksfrdaOdhk uOHia:dkfha isá kd;a;kaäfha mÈxÑlrefjl=g ffjirh wdidokh ù we;s nj y÷kd .ekqKd.

ta  wkqj Tyq fld<U cd;sl fndajk frda. úoHd;kh fj; fhduq flreKd.

flfia fj;;a Tyqf.a ìß| o y,dj; ksfrdaOdhk uOHia:dkh fj; Bfha^29& meñK ;snqfKa ksjfia isáh§ frda. ,CIK  u;=ùu fya;=fjks.

weho cd;sl fndajk frda. úoHdh;khg fhduq l< w;r tys§ weho fldfrdakd wdidÈ;hl= njg ;yjqre ù ;sfnkjd.

fï w;r tu mjqf,a ;reK orqjka fofofkl=go fldfrdakd wdidokh ù we;s njg wkdjrK ù ;sfnkjd.

tfiau tu mjqf,a ;j;a ÈhKshlf.a udi y;rla muK jhie;s ì<s¢hgo fldfrdakd wdidokh ù we;s ;nj wo ;yjqre ù we;s njhs jd¾;d jkafka.

tf,i ;yjqre ùu;a iu.ska uj iy ì<s|d wxf.dv cd;sl fndajk frda. úoHd;khg fhduq flreKd.

ì<s|dg fldfrdakd wdidokh ù we;;a ì<s|df.a ujg fldfrdakd wdidokh ù we;s nj fuf;la ;yjqre ù keye.

fï w;r fnd/,a, ffjoH m¾fhaIK wdh;;kh mjikafka bÈß foi;sh oeä wjodkï ;;a;a;jhla Woa.; úh yels ld,hla f,i  y÷kajdÈh yels njhs.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...