කොරෝනා ආසාදිත දෙවන මරණයත් මෙරටින් වාර්තා වෙයි [VIDEO]

0 101

fldfrdakd wdidokfhka ñh.sh fojk urKh wo^30& jd¾;d jqKd.

ta ó.uqj uy frdayf,ka.

ó.uqj fmdaref;dg m%foaYfha mÈxÑ 64 yeúßÈ mqoa.,fhla fuf,i ñhf.dia we;s njhs jix.; frda. úoHd wxYh i|yka lrkafka.

fuu frda.shd m<uqj ó.uqj m%foaYfha fm!oa.,sl frday,la fj; we;=<;a lsÍfuka miqj ó.uqj uy frday, fj; udre lr tjd we;s njhs frday,a wdrxÑ mjikafka.

fï w;r frda.shd we;=<;a lr ;snQ ó.uqj frdayf,a jdÜgq ixlS¾Kh fï jk úg uqød ;nd we;s njo jd¾;d jkjd.

fuu mqoa.,hd §¾> ld,Sk YajikdndOhlska iy yDohdndOhlska fm¿Kq wfhl= njgo f;dr;=re jd¾;d jkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...