ඇඳිරි නීතිය කැඩූ 7000කට අධික පිරිසක් අත්අඩංගුවට

0 116

ud¾;= ui 20 jkod isg Èjhsk mqrd ls%hd;aul we¢ß kS;sh ld,h ;=< we¢ß kS;sh W,a,x>kh lrk ,o mqoa.,hka y;a oyilg wêl msßila w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

fmd,sish mejiqfõ miq.sh 20 jkod isg wo^30& jkod iji 6 olajd jQ ld,fha§ mqoa.,hka 7098 fofkl= w;awvx.=jg f.k we;s njhs.

tfiau r: jdyk 1702la fmd,sia Ndrhg f.k ;sfnkjd.

wo^30& oyj,a 12 isg miajre 6 olajd ld,h ;=<§ muKla mqoa.,hka 173la w;awvx.=jg f.k we;s nj;a r: jdyk 24la fmd,sia Ndrhg f.k we;s nj;a fmd,sish mjikjd.

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...