ඇඳිරි නීතිය පිළිබඳ නවතම නිවේදනය

0 147

fld<U” .ïmy” l¿;r” mq;a;,u” uykqjr iy hdmkh hk Èia;s%lalhkag mkjd we;s we¢ß kS;sh kej; okajk;=re n,d;aul nj ckdêm;s udOH wxYh ksl=;a l< ksfõokhl oelafjkjd.

fï w;r Bfha^30& we¢ß kS;sh bj;a l< fiiq m%foaYhkays miajre folg mekjQ we¢ß kS;sh fyg^01& WoEik  yh olajd n,meje;afjk njhs ckdêm;s udOH wxYh ksl=;a l< ksfõokfha jeäÿrg;a oelafjkafka.

tfiau w;HdjYH fiajd yer fjk;a ld¾hhka i|yd Èia;s%lal w;r .ukd.ukh iïmQ¾Kfhkau ;ykï lr ;sfnkjd.

w;HdjYH fiajd ld¾hlaIuj mj;ajdf.k hkq msKsi fhdod we;s l%ufõo wjNdú; lrk hg tfrysj kS;sh ;Èkau ls%hd;aul lrkq  ,nk njo tu ksfõokfha jeäÿrg;a i|yka.

fldfrdakd ffjirh jHdma;sh k;r lsÍug bjy,a jk ls%hdud¾. f.k we;af;a yqfola ck;djf.a iqnisoaêh Wfoid neúka tlS ls%hdud¾. iy Wmfoia j.lSfuka hq;=j ms<smÈk f,i rch ck;djf.ka b,a,d isákjd.

l¿;r Èia;s%lalfha wgq¿.u iy uykqjr Èia;%slalfha wl=rK .ïudk iïmQ¾Kfhkau yqol,d m%foaY f,i kï lr ;sfnkjd.

ljfrl=g fyda fï .ïudk folg we;=¿ùu fyda bka msgùu fyda kej; oekqïfok;=re iïmQ¾Kfhkï ;ykï njhs ckdêm;s udOH wxYh ksl=;a l< ksfõokfha oelafjkafka.

ckdêm;s udOH wxYh Bfha^30& ksl=;a l< ksfõokh my;ska......

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...