කොරෝනා ආසාදනයෙන් මියගිය දෙවන පුද්ගලයාගේ අවසන් කටයුතු ඊයේ රාත්‍රීයේදීම

0 151

fldfrdakd ffjrih wdidokh fya;=fjka furg§ urKhg m;a jQ fojk mqoa.,hdf.a wjika lghq;= Bfha^30& uOHu rd;S%fha§ isÿ lr ;sfnkjd.

cd;Hka;r ksfrdaOdhk kS;shg kqj tu wjika lghq;= ó.uqj uy k.r iNdjg wh;a; fmdÿ iqidk N+ñfha§hs isÿ lr ;sfnkafka.

fi!LH wxY n,OdÍkaf.a iyNd.S;ajfhka hq;=j fuu wjika lghq;= isÿlr we;s njhs jd¾;d jkafka.

cd;Hka;r ksfrdaOdhk kS;shg wkqj mjqf,a <`.u {d;Ska fofofkl=g uD;foayh ne,Sug wjia:dj ,enqKo lsisÿ {d;shl= wjika lghq;= isÿ flfrk wjia:dfõ§ iyNd.s ù fkdue;s njhs jeäÿrg;a jd¾;d; jkafka.

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...