ඇඳිරි නීතිය කඩන්නන් වරෙන්තු රහිතව අත්අඩංගුවට

0 125

we¢ß kS;sh lvlrkakka iïnkaOfhka kS;sh oeäj ls%hd;aul lsÍug fmd,Sish mshjr f.k we;ehs ksfõokhla ksl=;a lrñka fmd,sish mjikjd.

ta wkqj  ;u fiajd ye÷kqïm; we¢ß kS;s n,m;%hla jYfhka Ndú;d lsÍug wjir,;a; ;eke;a;ka yd tu jdyk yer we¢ß kS;s n,m;% fkdue;sj uyd ud¾. yd w;=re ud¾.j, .uka .kakd ish¨u jdyk iy ;eke;a;ka jfrka;=jla fkdue;sj w;awvx.=jg .kakd njhs fmd,sish mjikafka.

tf,i w;awvx.=jg .kakd whj¿kag ksfrdaOdhk fr.=,dis hgf;a iy wmrdO kS;sh hgf;a kvq jrkq ,nk njhs fmd,sish jeäÿrg;a mjikafka.

tf,i kvq mjrkq ,enQ mqoa.,hl= wêlrKfhka jerÈlre jqjfyd;a isr o`vqjulg iy ovhlg o hg;a jk njo fmd,sia  udOH fldÜGdih úiska ksl=;a l< ksfõokfha oelafjkjd.

Bg wu;rj tu ;eke;a;ka wjYH;dj wkqj uyck fi!LH mÍCIljreka fj; fyda wêlrK ffjoH ks,OdÍka fj; bÈßm;a lr jd¾;d ,nd .ekSug lghq;= lrkq ,nk njhs fmd,sish mjikafka.

fmd,sia Ndrhg .kq ,nk r: jdyk jix.; ;;a;ajh myj hk f;la r|jd .ekSug lghq;= lrkq ,nk njo fmd,sish jeäÿrg;a mjikjd.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...