කොරෝනා ආසාදිත තවත් දෙදෙනෙක් සුවය ලබයි

0 129

fldfrdakd ffjirh wdidokh ù frday,a .;j isá wdidÈ;hka fofofkl= iqjh ,nd wo^31& frdayf,ka msgj f.dia ;sfnkjd.

fi!LH wud;HxYh lsh isáfha ta wkqj fï jk úg iqjh ,enQ ixLHdj 16 olajd by< hk njhs.

flfia fj;;a furáka jd¾;d jQ uq¿ fldfrdakd wdidÈ; frda.Ska ixLHdj 122la.

bka 104 fofkl= fï jk úg frday,aj, fkajdisl m%;sldr ,nñka isákjd.

fldfrdakd wdidokh ùfuka furáka urK folla muK jd¾;d jkjd.

tfiau fldfrdakd ffjrih njg ielh u; ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nk ixLHdj 173 olajd h<s by< f.dia ;sfnkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...