ඇඳිරි නීතිය කඩ කිරීම නිසා අත්අඩංගුවට ගත් පිරිස අට දහසට ලංවෙයි

0 112

miq.sh 20 jeksod uq¿ Èjhskgu we¢ß kS;sh mekjQ wjia:dfõ isg wo^31&  miajre yh olajd ld,fha§ we¢ß kS;sh lvl, mqoa.,hka wg oyilg wdikak m%udKhla w;awvx.=jg f.k we;s nj fmd,sish mjikjd.

fmd,sia udOH fldÜGdih wo miajre 7.45g fmd,sish ksl=;a l< ksfõokfha oelafjkafka fï jk úg we¢ß kS;sh lv l< mqoa.,hka 7931 fofkl= w;awvx.=jg .ekqKq njhs.

tu ld,h ;=<§ fmd,sia Ndrhg .kq ,enQ r: jdyk ixLHdj 1981ls.

fï w;r wo^31& oyj,a 12 isg iji 6 olajd ld,fha§ mqoa.,hka 312 fofkl= w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

tu ld,fha§ fmd,sia Ndrhg .;a r: jdyk ixLHdj 117la njhs fmd,sish mjikafka.

fï w;r we¢ß kS;sh lvl, mqoa.,hska w;awvx.=jg .ekSu i|yd fld<U k.rh wdjrKh jk mßÈ úfYaI fufyhqula wo Èkfha ls%hd;aul lr ;sfnkjd.

fld<U 1 isg 15 olajd fldgi wdjrKh jk mßÈ fuu fufyhqu ls%hd;aul l< njhs fmd,sish mjikafka.

tys§ we¢ß kS;sh lv lsÍu iï nkaOfhka mqoa.,hka 195 fofkl= w;awvx.=jg f.k we;s w;r r: jdyk 110lao fmd,sia Ndrhg f.k ;sfnkjd.

tfiau fmd,sish mjikafka fuf,i fmd,sia Ndrhg .kq ,nk r: jdyk mj;sk fldfrdakd jix.; ;;a;ajh wjika jk;=re ysñlrejka fj; uqod fkdyßkq ,nk njhs.

tfiau fujeks fufyhqï fmd,sish úiska ffoksl ;jÿrg;a wLKavj isÿ lrk njo fmd,sish mjikjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...