කොරෝනා ආසාදිතයකු නිසා තංගල්ලේ හෝටලයක් වැසේ

0 133

;x.,a, f.dhïfndlal m%foaYfha ixpdrl fydag,hla wo^31& isg jid oeóug mshjr .;a nj ;x.,a, fi!LH ffjoH ks,OdÍ c.;a .cër uy;d mjikjd.

ta wod< ixpdrl fydag,fha kjd;eka f.k isá nj lshk ixpdrl u. fmkajkafkl=g fldúâ 19 ffjrih wdidokh ù we;s njg ;yjqre ùu fya;=fjka.

wod< ixpdrl ux. fmkajkakd bl=;a 15 jeksod isg 17 jeksod olajd ld,fha§ úfoaY ixpdrlhka msßila iu.ska ;x.,a,g meñK ;sfnkjd.

Tjqka ;x.,a, f.dhïfndlal m%foaYfha wod< ixpdrl fydag,fha /£ isá njg wkdjrK ùu we;s njhs ;x.,a, fi!LH ffjoH ks,OdÍ ld¾hd,h mjikafka.

wod< ixpdrl u. fmkajkakd fld<U m%foaYfha mÈxÑlrefjl= nj;a whym;a fi!LH ;;a;ajh fya;=fjka frday,a .; lr we;s nj;a jd¾;d jkjd.

wk;=rej isÿ lrk ,o ffjoH mÍlaIKj,§ fldúâ 19 wdidokh ù we;s njg  fi!LH wxY wo^31& ;yjqre lr .kq ,enqjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...