ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝන් ආසාදිතයින් ගණන 142 දක්වා ඉහළට

ලොව පුරා කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව හතළිස් දහස පනී

0 166

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj wo^31& rd;S% 10 muK jk úg 142 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikafka wo Èkfha§ muKla kj wdidÈ;hska 20 fofkl= muK ;yjqre lr .kakd ,o njhs.

th fuf;la YS% ,xldfjka fldfrdakd wdidÈ;hska jd¾;d jQ jeäu msßi jkjd.

fï w;r fldfrdakd wdidÈ;hskaf.ka 17 fofkl= iqjh ,nd we;s we;s njhs fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikafka.

fldfrdakd wdidokh fya;=fjka ñh.sh ixLHd 2la.

fï w;r mqoa.,hka 173 fofkl= muK fldfrdakd njg ielh u; ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nk njo tu ld¾hdxYh jeäÿrg;a mjikjd.

fï w;r f,dj mqrd fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj wo rd;S% 10 muK jk úg 824255la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

urK ixLHd y;<sia oyi blaujd we;s njhs úfoia mqj;a fiajd jd¾;d lrkafka.

fï jk úg f,dj mqrd 40655 fofkla fldfrdakd wdidokh fya;=fjka ñhf.dia ;sfnkjd.

iqjh ,enQ frda.Skaf.a ixLHd 174359la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

 

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...