දිස්ත්‍රික්ක 19ක ඇඳිරි නීතිය තාවකාලිකව ඉවතට

0 162

fld<U” .ïmy” l¿;r” mq;a;,u” uykqjr iy hdmkh yer Èjhsfka fiiq Èia;s%lal 19 i|yd mkjd ;snQ we¢ß kS;sh wo^01& WoEik 6g ;djld,slj bj;a flreKd.

rch ksfõokh lrkq ,nkafka tf,i ;djld,slj we¢ß kS;sh bj;a l< Èia;s%lal i|yd wo^01& miajre fofla isg h<s we¢ß kS;sh ls%hd;aul njhs.

tfiau fld<U” .ïmy” l¿;r” mq;a;,u” uykqjr iy hdmkh hk Èia;s%lal i|yd mekjQ we¢ß kS;sh kej; oekqïfok;=re ls%hd;aulhs.

fmd,sish uyck;djf.ka b,a,d isákafka w;HjYH ldrKhlg yer ksfjiaj,ska neyer fkdhk f,ihs.

tfiau w;HjYH fiajd yer wfkla ish¨u ld¾hhka i|yd Èia;s%laalhka w;r .ukd.ukh iïmQ¾Kfhka ;ykï jkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...